top of page
LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia Resources
Điểm đến cho mọi nhu cầu của bạn về nguồn thuật ngữ LGBTIQA+.
National Interpreters Symbol - Rainbow Terminology Australia

Tất cả ở cùng một nơi!

Chúng tôi đã làm hết những phần khó cho bạn!

Những trang này thu thập các nguồn thông tin hữu dụng, được sắp xếp thành nhiều mục khác nhau:

  • Các nguồn dành riêng cho tiếng Việt (tiếng Việt đơn ngữ hoặc song ngữ Việt – Anh)

  • Các nguồn đa ngôn ngữ bằng bốn hoặc nhiều thứ tiếng

  • Các nguồn tiếng Anh đơn ngữ

  • Nguồn thông tin bằng các ngôn ngữ khác

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thuật ngữ này vẫn đang phát triển và biệt ngữ mới xuất hiện mỗi ngày. Như vậy, các nguồn thông tin này có thể mâu thuẫn với nhau và chúng có thể cung cấp các định nghĩa khác với những định nghĩa chúng tôi đã sử dụng khi tạo bảng thuật ngữ của chúng tôi. Nguồn thông tin cung cấp cho bạn các lựa chọn khác để khám phá, so sánh và sử dụng nhằm hiểu được những sắc thái đa dạng trong ý nghĩa!

Nguồn thông tin bằng tiếng Việt

Colorful Couple

1

Nguồn thông tin của chúng tôi
© RainbowTerminology.org

Bảng thuật ngữ LGBTIQA+ song ngữ với 139 thuật ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh kèm theo định nghĩa bằng tiếng Việt

2

Các dịch vụ y tế Châu Á

Danh sách từ vựng LGBTQ đa ngôn ngữ với 150 thuật ngữ

 

Tiếng Miến Điện – tiếng Hoa – tiếng Anh – tiếng Hàn – tiếng Việt

3

HCH510

Danh sách từ vựng song ngữ LGBTQ với 151 thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh kèm theo phần ghi âm hướng dẫn phát âm tiếng Việt

4

Multilingual LGBTIQA+ glossary with 21 terms and definitions

English - German - Japanese - Polish - Russian - Romanian - Spanish - Ukrainian - Vietnamese

NQAPIA
National Queer Asian Pacific Islander Alliance

​Monolingual resource guide in Vietnamese to aid LGBTQ API Americans in navigating the intersectional challenges when coming out

5

LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia

Biết một tài nguyên tốt?

Hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi cho chúng tôi liên kết ngay bây giờ - chúng tôi luôn tìm kiếm thêm thuật ngữ LGBTIQA+ bằng ngôn ngữ của bạn :)

Anchor 1
bottom of page