top of page

ค้นหาภาษาของคุณ

ใน​หน้า​นี้​ คุณ​สามารถ​ดู​อภิธานศัพท์​ของ​เรา​ทั้งหมด​ หรือ​ใช้​ตัว​กรอง​เลือก​เฉพาะ​คำ​ใด​คำหนึ่ง​ได้​ ถ้า​ยัง​ไม่​แน่ใจ​ใน​ความหมาย​ ให้​คลิก​ผล​การ​ค้นหา​เพื่อ​อ่าน​คำจำกัดความ​และ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ใน​การ​ใช้

เป้าหมาย​ของ​เรา​คือ​การ​จัดหา​คำ​ศัพท์เฉพาะ​ทาง​ที่​เปิด​กว้าง​และ​ให้เกียรติ​เช่นเดียวกับ​ที่​คนใน​ชุมชน​ใช้​เอง​ อย่างไรก็ตาม​ เรา​ไม่​สามารถ​ควบคุม​สิ่ง​ที่​คนอื่น​พูด​ได้​ และ​บางครั้ง​คุณ​อาจ​ได้ยิน​หรือ​อ่าน​คำศัพท์​ที่​ล้าสมัย​ เป็น​เชิง​ดูถูก​ หรือ​ก่อให้เกิด​การ​ถกเถียง​ เรา​ได้​รวบรวม​คำศัพท์​ดังกล่าว​ไว้​ที่นี่​เพื่อ​เป็น​ข้อมูล​ เพราะฉะนั้น​ กรุณา​อย่า​นำ​คำ​เหล่านี้​ไป​ใช้​เอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ​ สังเกต​ป้าย​เตือน​และ​ตรวจสอบ​คำ​ศัพท์เฉพาะ​ภาษา​สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม

⚠ คำเตือน​:​ คำศัพท์​คำ​นี้​ถือ​เป็น​คำ​ที่​ล้าสมัย​ เชิง​ดูถูก​ หรือ​เป็น​ที่​โต้เถียง​ใน​ภาษา​อังกฤษ​ (และ​อาจ​จะ​เป็น​เช่นนั้น​ใน​ภาษาไทย​ด้วย​เช่นกัน​) การ​ใช้​คำศัพท์​นี้​อาจ​สร้าง​ความ​ขุ่นเคือง​ได้

สำหรับ​นักแปล​และ​ล่าม​:​ เรา​เข้าใจ​ว่า​คุณ​อาจ​จะ​ได้​พบ​กับ​ลูกค้า​ที่​ใช้​คำศัพท์​ดังกล่าว​ เรา​ไม่​สนับสนุน​ให้​ใช้​ภาษา​ใน​ลักษณะ​นี้​เมื่อ​คุณ​เป็น​เจ้าของ​คำพูด​ของ​คุณ​เอง​ แต่​คุณ​ไม่​จำเป็น​ต้อง​รับผิดชอบ​ใน​สิ่ง​ที่​ลูกค้า​ของ​คุณ​พูด​ ขอให้​แน่ใจ​ว่า​คุณ​ทราบ​ว่า​คำศัพท์​ใด​เป็น​คำ​ที่​ทำให้​เกิด​ความ​ขุ่นเคือง​หรือ​เป็น​คำ​ที่​เปิด​กว้าง​ก่อน​ที่​จะ​ถ่ายทอด​คำ​นั้น​ๆ​ ออก​มา​เป็น​ภาษา​ของ​คุณ

จะมีภาษาอื่น ๆ ให้เลือกในเร็ว ๆ นี้...

LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia Information

ค้นหาในอภิธานศัพท์ของเรา

LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia Search
คัดกรองโดยใช้คำเตือนด้านภาษา
ผลการค้นหา

[# Results found]

คำเตือนด้านภาษา
Term
[Language 1RTL]
คำศัพท์
[Language 2RTL]

[language1TextRTL]

[language1TextLTR]

[language2TextRTL]

[language2TextLTR]

[language1TextRTL]

[language1TextLTR]

[language2TextRTL]

[language2TextLTR]

[language1TextRTL]

[language1TextLTR]

[language2TextRTL]

[language2TextLTR]

ก้าวไปกับเวลา

คุณพูดแบบนั้นไม่ได้!

คำศัพท์​เก่า​และ​สร้าง​ความ​ขุ่นเคือง​บาง​คำ​ได้​ถูก​แทนที่​ด้วย​ภาษา​ที่​เปิด​กว้าง​มาก​กว่า

ติดตามคำที่เหมาะกับยุคสมัยได้ที่นี่

LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia Search

ฉันควรจะพูดว่าอะไร?

bottom of page